ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ

ᓄᓇᓕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓂᒃ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ: ᑭᕙᓪᓕᖅ
ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ: 332 (89ᐳᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ)
ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᐊᖓᓪᓗᓂᒃ: 63° 20.5' ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᑦ: 90° 42.3' ᐱᖓᕐᓂᖓᓂᑦ
(1,550 ᑭᓛᒥᑐ ᕕᓂᐸᒡ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ ᑲᖏᖅᓱᐊᓘᑉ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖓᓃᑦᑐᖅ ᐱᖓᕐᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᖑᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ. 1910ᒥ ᓄᓇᓕᓐᖑᖅᑐᕕᓂᖅ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍᒃ, ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᖃᖏᑎᓪᓗᒍᒃ ᓱᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒫᓃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᐃᑦ ᑑᓖᓪᓗ ᑐᐱᕐᕕᕕᓂᖏᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᐳᓚᕋᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᕆᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐱᓱᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᕿᓚᓗᒐᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᒃᑐᓂᒡᓗ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: ᒎᓗ, ᑎᓯᓂᖅᐹᑦ ᑕᐃᒪᓐᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᑦ ᐆᑖᕐᓇᖅᑐᓕᒃ, ᓴᕕᕋᔭᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᒪᑯᐊᕈᔪᐃᓪᓗ ᑲᓐᓄᔭᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐃᓪᓗ.

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ ᐃᓗᑦᑎᓕᒃ

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ 2006 ᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓇᐃᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍᒃ