ᐃᖃᓗᒃᑐᑦᑎᐊᖅ

ᓄᓇᓕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓂᒃ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ: ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ
ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ: 1,477 (80ᐳᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ)
ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᐊᖓᓪᓗᓂᒃ: 69° 6.6' ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᑦ: 105° 8.4' ᐱᖓᕐᓂᖓᓂᑦ
(1790 ᑭᓛᒥᑐ ᐊᑦᒪᓐᑕᓐ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᐃᖃᓗᒃᑐᑦᑎᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᓂᒡᒋᖅᐸᓯᖓᓃᑦᑐᖅ, ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦᓪᓗ ᑐᖃᕐᑕᕐᕕᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ. ᓄᓇᓕᖓᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ. ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᒪᑐᐃᖓᓲᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᖢᑎᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᒃ ᐅᒥᖕᒪᐃᓪᓗ ᓂᕿᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᖃᐅᓯᖅᑲᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖓᓂᒃ ᐊᑐᖏᖔᕐᖢᑎᒃ. ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᓄᓇᓕᖓ ᐃᖃᓗᒃᑐᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᑎᓕᒃ, ᑕᒫᓂ “ᐃᖃᓗᓕᐊᓘᓂᖓᓄᑦ” ᑕᓯᖏᓐᓂᑦ ᑰᖏᓐᓂᓪᓗ. ᐳᓚᕋᖅᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᕆᐊᕐᓗᑎᒃ. ᑕᕝᕙᖓᓪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑐᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕕᔪᖅ ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᖓᓄᑦ, 15ᑭᓛᒥᑐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑐᑦᑎᐊᑉ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂᑦ, ᑕᒫᓂ ᑐᐱᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐱᓱᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᒥᖕᒪᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᕐᖢᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᕐᒪᖔᑕ, ᓇᓪᓕᐊᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑐᖃᕆᔭᐅᒪᖔᑦ ᐅᓂᑳᖅᑐᐊᓃᑦᑐᓪᓗ.

ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: ᒎᓗ, ᑎᓯᓂᖅᐹᑦ ᑕᐃᒪᓐᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᑦ ᐆᑖᕐᓇᖅᑐᓕᒃ, ᕿᓪᓕᖅᑐᑦ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᐃᑦ, ᓴᕕᕋᔭᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᒪᑯᐊᕈᔪᐃᓪᓗ ᑲᓐᓄᔭᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐃᓪᓗ.

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ ᐃᓗᑦᑎᓕᒃ

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ 2006 ᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓇᐃᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍᒃ