ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᓄᓇᓕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓂᒃ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ: ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ: 6,184 (58ᐳᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ)
ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᐊᖓᓪᓗᓂᒃ: 62° 10.4' ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᑦ: 92° 34.8' ᐱᖓᕐᓂᖓᓂᑦ
(2,090 ᑭᓛᒥᑐ ᐋᑐᕚ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒡᒋᖅᐸᓯᖓᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᕐᑕᕐᕕᐊ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓕᒃ ᐊ ᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᓂᒃ ᑕᒫᓂᓗ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓕᒃ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᑐᖅ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᐊᓗᖕᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕐᖢᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᑕᒫᓂᓗ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᕆᔭᐅᕙᖕᓂᒃᑯ ᓄᓇᒦᑦᑐᓪᓗ. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓲᓄᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᒫᕐᕖᑦ ᒥᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂᒃ, ᑕᒫᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕇᑦ ᑑᓕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᓪᕕᐊ ᒋᓇᐃᓪ ᑰᖓᓂ ᒥᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂᓪᓗ. ᑖᓐᓇᓗ ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᑕᓇᓕᒃ ᒥᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ, ᓂᒡᒋᖅᐸᓯᖓᓂᑦ, ᐃᖃᓗᓂᑦ ᐅᐸᒐᒃᓴᐃᑦ.

ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᖅ, ᒎᓗ, ᑎᓯᓂᖅᐹᑦ ᑕᐃᒪᓐᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐅᔭᖅᑲᐃᑦ ᓇᒡᒍᐊᕐᒥᒃᓴᐃᑦ

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ ᐃᓗᑦᑎᓕᒃ

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ 2006 ᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓇᐃᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍᒃ