ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ

ᓄᓇᓕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓂᒃ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ: ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ: 820 (96ᐳᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ)
ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᐊᖓᓪᓗᓂᒃ: 70° 29.4' ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖑᐊᑎᒍ ᑐᑭᒧᑦ: 68° 31.2' ᐱᖓᕐᓂᖓᓂᑦ
(2,820 ᑭᓛᒥᑐ ᐋᑐᕚ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᑲᓇᓐᓇᖓᓃᑦᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥᒃ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑲᖏᖅᑐᒦᓐᓂᖓᓄᑦ. ᕿᖓᕐᓄᑦ ᐊᕙᓗᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᖕᓂᒃ, ᐱᖃᓗᔭᕐᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᓱᓂᒃ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᔪᓂᒃ. ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖓ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᖃᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᓯᓚᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᔪᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᒡᒍᔪᖅ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᖃᖅᑲᓂᒃ ᒪᔪᕋᖅᐸᒃᑐᑦ ᓇᑭᖔᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ.

ᑕᒫᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐆᒻᒪᔪᖁᑎᓕ, ᓇᓄᕐᓂᒃ, ᑐᒃᑐᓂᒃ, ᕿᓚᓗᒐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐳᐃᔨᓂᒃ. ᓂᒋᖓᓂᖅ ᐳᐃᔨᖃᕐᕕᖓᓂᑦ ᐃᒐᓕᖅᑑᕐᒥ, ᐊᕐᕖᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐳᐃᔨᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᓕᒃ.

ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᖅ, ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᖅ, ᕿᔪᒃᓴᖅ, ᒎᓗ, ᑎᓯᓂᖅᐹᑦ ᑕᐃᒪᓐᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᑦ ᐆᑖᕐᓇᖅᑐᓕᒃ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᐃᑦ.

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖓ ᐃᓗᑦᑎᓕᒃ
 

ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ 2006 ᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓇᐃᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍᒃ