ᓄᑦᑕᑦ ᐅᓪᓗᑦ * ᕖᕝᕗᐊᕆ / ᒫᔾᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᕝᕕᒃᓴᖏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᕝᕕᒃᓴᖏᑦ

ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᑕᓕᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕕᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓯᕕᐅᓯᒪᕙᒃᑐᓂᒃ