ᖃᐅᔾᔨᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓄᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᑕᒡᕗᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓵᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᐊᑦᑐᑎᒃᓵᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᒎᑎᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ

ᑕᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓂᐊᑦ ᑕᐃᒃᑲᓂ ᑲᑦᑕᑦ ᕼᐊᓪᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ:

  • ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐱᖃᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓄᑦ’ ᓄᑕᕐᒥᑦ ᓱᓇᒃᑯᑕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔩᑦ ᔪᓐ 23-ᒥᑦ ᔪᓐ 26 2015-ᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
  • ᓯᕗᖓᒍᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᔪᓚᐃ 14-ᒥᑦ 16, 2015-ᒧᑦ.

ᐱᖃᑕᐅᔪᒻᒪᓂᕐᕈᕕᑦ ᓄᑕᕐᒥᑦ ᓱᓇᒃᑯᑕᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᒡᕙᓘᓃᑦ ᓯᕗᖓᒍᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᖃᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᒃᑲᑦ ᑎᒃᑭᖃᑎᓇᒍ ᔪᓐ 1, 2015-ᖑᖃᑎᓇᒍ.
 

AttachmentSize
Notice of Public Hearing on the Draft Nunavut Land Use Plan_Inuktitut.pdf289.65 KB
Notification Poster - English and Inuktitut.pdf133.49 KB