Kugluktuk

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kitikmeotmi
Inuqaqtuq: 1302 (91pusanguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 67° 49.2' N, Nunauyami Nalruyut: 115° 8.4' W
(1590 km tununngani Inmintinmit)

Kugluktuk – Qablunaatitut taiyauyuugaluaq Coppermine-mik – ittuq kuukap paangani Kugluktup Kuungani Kugluktup Tariungani ittuqlu uataanitqiyauyuq nuna Nunavunmi.

Kugluktup Kuunga tikkuaqtauhimayuq Kaanatamiutat Ilitquhingit Kuugaq atuqtauninnganik uyarakhiuqtunut huratjat aminginniklu niuvirniqmut apqutinga. Tamna Kugluk/qaablunaatitut Bloody Falls Nunavunmi Pulaarvingit, ittuq 15 km Kugluktukmit atauhiuyuq qaffiuyunit pulaarvingit Nunavunmi atuqtauyumiklu inuknit qangaraaluknitangit Inuknit Itqiliitlu taiyauyut Dene-mik.

Qangaqnitaq uqauhinga Kugluktup Inuinnaqtun, titiraqtautjutingat qablunaatitut titiraqhimangit Latin-mik atulluaqhimaittumik qaniuyaaqpainmik atuqtauyuq Inuktitut titiraqninnganik.

Iqalukhiuqniq atuqtaunnginnaqtuq inuuhinikni inuit, allatqiiniklu huratjat tautuknaqtuq talvani, ukuninngalu akhat.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Gold-nik, Silver-nik, Platinum-lu, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Kugluktuk: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata