Qingauk

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kitikmeotmi
Inuqaqtuq: 0-25
Nunauyami Napayut: 66° 50.3' N, Nunauyami Nalruyut: 108° 2.0 W
(940 km tununngani Inmintinmit)

Qingauk nunaa nayugauyuq arlingnaqtunik allatqiinguyut huratjanut ukuninngalu tuktut, uminngmait, amaqqut, akhat, tuktuvanullu. Tamna Queen Maud Kangirhua Tingmianik Manningillu Pivittailimalvinga kivataanut angitqiyauyuq tingmianut pivittailininnga Kaanatami pipkaitjutauyurlu tingmianut ivayut Nayuqtauyut Uumayunut allatqiinguyut huratjat tingmiat utiqtarvinginnik.

Tamna ilitariyauyuq Qingaukmi Tangmaarvinga qablunaanik aullaaqatigiyut aliagiyauyumik aullaaqturviuyuq pulaaqtunut tautugumayunik qangaraaluknitanik inuit pitquhinginnik pigiamiknilu arlingnaqtuq nunannga huratjanginniklu talvani. Qanittuq Wilberforce Kuuk kingitqiyauyut qurlua ittuq Ukiuqtaqtuup Kiklinnguanga.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Gold-nik, Silver-nik, Platinum-lu, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiuqtauyunik (qablunaatitut naittumik Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata