Taloyoak

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kitikmeotmi
Inuqaqtuq: 809 (91pusantguyut Inuinnauyut))
Nunauyami Napayut: 69° 33.0' N, Nunauyami Nalruyut: 93° 34.8' W
(2,050 km tununnganikivataani Inmintinmit)

Atinga Taloyoak piyuq angiyumit uyarat talunnganit qangaraalukmi atuqtauyut inuknut katitiriami angunahuariamiklu tuktunik. Taloyoak - Qablunaatitut taiyauyuugaluaq Spence Bay-mik –tununnganiitqiyauyuq nuna Kaanatamiutat nunanganik qitiuyuqlu hivulliqpaat European-nik umiakkuqtut ukunatut John Ross umiakkuuqtut qiniqhiagiamikni uuminnga Nipitqaqturnia Tununngani Ittuq Nappangayunnga Naunaitkutinga qinirhiagiamiklu tammaqhimayuq Franklin umiakkuuqtuugaluat.

Qangaraalungninga, nunanga, huratjangillu Taloyoakmi tautugumalluaqtauyut talvani, amigaittunik nakuuyunik pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit mayuarlugilluuniit kingingningit, nunami tangmaarniq, iqalukhiurnirmiklu qanittumi. Taloyoak nunagiyauyuq amigaittunut ayuittunik mirhuyuktut, uuminnga wool Spence Bay-mit “amaaqtut inuuyat” pinniriyauyut amigaittunit inuknit.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik unalu diamond-nik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Taloyoak: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata