Umingmaktok

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kitikmeotmi
Inuqaqtuq: 0-25
Nunauyami Napayut: 67° 42.0' N, Nunauyami Nalruyut: 107° 55.4' W
(1000 km tununngani Inmintinmit)

Nunaa haniani Umingmaktok – Qablunaatitut taiyauyuugaluaq Bay Chimo-mik - nunagiyauyuq arlingnaqtunik allatqiinguyunik huratjanut ukuninngalu tuktut, uminngmait, amaqqut, nattiit, akhatlu. Tamna Queen Maud Gulf Tingmianik Manningillu Pivittailimalvinga kivataanut angitqiyauyuq Kaanatami pipkaitjutauyurlu ivayunik Nayuqtauyut Uumayunut allatqiinut tingmiat utiqtarvinginnut.

Umingmaktok, nunagiyauyuq amigaittunut uminngmanut, mikkannuaq qangaraaluknitatut inuuyut atuqtut tariuqmikmit nunamikmillu niqikhangannik aanurakhanginniklu tamnalu ilihimayauyuq nakuuqpiaqtuq angunahuaqtunut ikayuqtinginninik.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Gold-nik, Silver-nik, Platinum-lu, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata