Arviat

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 2,060 (93pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 61° 6.0' N, Nunauyami Nalruyut: 94° 4.2' W
(1,260 km tununngani Winnipiakmit)

Arviat ilitquhiuyuq nuna ittuq uumani uataanit hinaangani Kangiqsualuup Iluani. Hivuranilluaqmiutaq nunamiutaq nunagiyauyuq Nunavunmi attiqtauhimayuq qanittumit qikiqtaq  inmat arviitut.

Tahamna nayugauyuq amigaitpiaqtut allatqiinguyunik ukuninngalu qilalukkat, nanuit, tuktutlu. Qanittuq McConnell Kukkanga Tingmianik Manningillu Pivittailimalvinga, atauhiuyuq Ramsar tikkuaqtauhimayuq Natirnaq Imalirainnaq tamainnit nunaryuaptiknit akhuurutauyuq, pipkaiyuq ivayut Nayuqtauyut Uumayunut hannanik tausiuyunit mitiit.

Amigaittut hunavaluknik niuviinarialik Arviat situanganit, pulaaqtullu katimavinga naunaiqtitauyuq inuknut  amigaittut inuit unipkaangat Arviatmik qanittunganilu aliagiyauyut ukuninngalu iqalukhiurniq qilalukkaniklu qunngiaqniq.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Arviat: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata