Igluluaryuk

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 332 (89pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 63° 20.5' N, Nunauyami Nalruyut: 90° 42.3' W
(1,550 km tununngani Winnipiakmit)

Igluluaryuk, ittuq uumani uataaninngani hinaa Kangiqsualuup Iluani, utuqqauryuaqtuq nunagihimmaaqhimayuq Nunavunmi, talvannga 1910mit. Kihimi, tahamna inuniktuq qaitinnagit tahapkuat qablunaat taiyauyut European-mik, utuqqallu Inuit hivulliqpaangit tupiqarvingugaluat naunaittut amigaittunit utuqqarnitanik nalvaarhiurviit qanittuq Igluluaryukmit.

Amigaittut qablunaat pulaaqtut hulilukaarumagumik piinarialik ukuninngalu iqalukhiuqniq, pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit mayuarlugilluuniit kingingningit, qilalukkanik qunngiaqniq, tingmianik qunngiaqniq, unalu tuktunik qablunaanut angunahuapkainiq.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Igluluaryuk

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata