Kangirliniq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 2,358 (82pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 62° 49.2' N, Nunauyami Nalruyut: 92° 7.2' W
((1470 km tununngani Winnipiakmit)

Kangirliniq, ittuq uumani tununnganilluanguyuq uataanit hinaa Kangiqsualuup Iluani, tugliuyuq angitqiyauyuq nunagiyauyuq Nunavunmi titiqqiqiniuyuqlu aullarviuplunilu qitia Kivalliqmi Nunanga. Kangirliniq ilihimayuyurlu Kangiqtiniqmik, uuminngaluuniit “itiyuq kangirhua/kangirhuk” Inuktitut.

Inuit Kangirliniqmi piliuliqpaktut allatqiinik hanaugaliurniq, ukuninngalu hanauganik, kannuyauyuamik hanaugaliuqtut, titirauyaliurhimayullu minguktauhimayullu, ilihimayauyullu allanit piittut piliuqtunik inuit marluknik hanaugaliurniq. Qaffiuyut angunahuaqtiuyut ingilrutiniklu niuvvaiyiit pipkaiyut qablunaanik angunahuaqtiuyunik havakviillu allatqiinguyunik pipkainnginnarialgit. Nakuuyuniklu pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit mayuarlugilluuniit kingingningit, iqalukhiuqniq, tingmianik qunngiaqniq ilangit Inuit hivulliqpaangit utuqqarnitanik nalvaarhiurviit tautuinnarialik Iqalugaarjuup Nunanga Nunavunmi Pulaarvingit, ittuq 10 km tununnganilluanganit uataani Kangirliniup.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik ilauyunit uyarakhiuqtauhimayut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Kangirliniq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata