Nauyaat

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 748 (95pusantguyut Inuinauyut)
Nunauyami Napayut: 66° 31.2' N, Nunauyami Nalruyut: 86° 13.2' W
(1,950 km tununngani Winnipiakmit)

Nauyaat, ittuq uumani Ukiuqtaqtuup Kiklinnguanga tununngani Kangiqsualuup Iluani, ilitariyauyuq nutaanik inuit hanaugaliuqtiuyut havakhutik hauniqmik, tuugaaq, utkuhilikmiklu.

Qanittut imnat pipkaitjutauyuq ivayunik amigaittunut allatqiinut tingmianut, tamnalu nuna ilihimayauyuq qablunaatitut Repulse Bay-mik, uuminngaluuniit “ivaviuyuq nauyanut”. Nauyaat nakuuyuq apqutigiyauyuq Ukkusiksalik Kaanatami ittuq Pulaarvinga haniani Ukkusiksalikmi, talvani tuktut, amaqqut, nanuit, qilalukkat, aiviq nattillu amigaittut.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Nauyaat: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata