Qamaniittuaq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 1,728 (90pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 64° 18.0' N, Nunauyami Nalruyut: 96° 4.8' W
(1,600 km tununngani Winnipiakmit)

Qamaniittuaq Nunavunmi atauhiuyuq nunamiutauyuq, ittuq 320 km uataanirnnganit hinaa Kangiqsualuup Iluani. Tamna nuna apqutauyuq arlingnaqtunik qayauyariami Thelon-mi uumanilu Sarvaqtuuq Kukkanga, tamarmik tikkuaqtauhimayut Kaanatamiutat Ilitquhingit Kuugat. Tamna angiyuq Thelon Huratjanik Pivittailimaniq, nayugauyuq tuktunut, uluagulliinut, akhanut, uminngmainullu, ittuq uumunnga kivataani talvunngauginnarialik tingmitikkut Qamanittuamit.

Qamaniittuaq nunagiyauyuq ilitariyauyunut mirhuqnikkut hanaugaliurnikkullu nunagiyauyuq tamainni nunaryuaptikni ilitariyauyut nutaanik titiqqamut titirauyaliurniq talvani tununngat nunagiyamikni.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Qamaniittuaq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata