Salliq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 769 (95pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 64° 11.4' N, Nunauyami Nalruyut: 83° 21.6' W
(1,790 km tununngani Winnipiakmit)

Salliq, ittuq Sallliit Qikiqtangani tununnganilluanguyuq Kangiqsualuup Iluani, attiqtauhimayuq utuqqanik tariuqmi ittuq utuqqarnitat hunavaluit nalvaaqtauhimayut talvani. Ilangit nakuutqiat qunngiariami imarmiutat huratjat Nunavunmi piinarialik Salliqmi qanittunnuallu Appaturjuaq Qikiqtanganit, nayugiyauyuq amihuaryunik aiviqmut. Amigaittut nanuit, tuktut, qilalukkat, nattillu tautuknaqtut talvani unalu Qaqsaqtuuqmit uumanilu Ikkattuaq Tingmianik Manningillu Pivittailimalviuyuq pipkaitjutauyuq akhuurutauyuq Nayuqtauyut Uumayunut amigaittunut allatqiinguyut tingmianik. Amigaittut huratjat qunngiaginnarialgit ikayuqtiqarluni Salliqmiutat angunahuayuktunit.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Salliq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata