Tikiraryuaq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Kivalliq
Inuqaqtuq: 353 (96pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 68° 38.4' N, Nunauyami Nalruyut: 95° 51.0' W
(1,390 km tununngani Winnipiakmit)

Tikiraryuaq, ittuq uumani uataani hinaa Kangiqsualuup Iluani, attiqhimayuq angiyut amihuaryunik qilalukkat katitiriyuktut talvani.  Tamna Inuktitut atinga nunap qablunaatitut Whale Cove-mik, uuminngaluuniit “takiyuq nuvuk.”  Tamna inugiakpallaangittuq nuna atuqtut huli qangaraaluknitait inuuhinginnik, amigaittullu huratjat nunap ppkaitjutautigiyaa inuit niqikhamiknik aanuraakhamikniklu.  Nattiit, aiviq, qilalukkatlu niqigilluaqtangit niqainnariyamiknik, unalu iqalukhiuqniq paunngaqtariaqniq aliagiyauqpiaqtuqlu talvani nunami.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, Uyarakhiuqtunik Akituvllangittut Havik, unalu nickel-kannuyaq platinum-mik uyarakhiurutauyut (Qablunaatitut naittumik PGE).

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Tikiraryuaq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni
 

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata