Igloolik

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 1,538 (94pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 69° 22.6' N, Nunauyami Nalruyut: 81° 48.0' W
(2,690 km tununngani Aatuvamit)

Igloolik, ittuq mikiyunnuaq qikiqtaq ittuq Nunavut nunainnarmiittuq Sikusiilaarmiut Imanga, ilihimayauyuq ilihaitjutautiuyutinginnik tammaqtailitjutigiyaat ilitquhinginni uqauhinginnilu talvani.  Una Igloolik ilautjutauyuugaluaq Qikiqtani uuminngaluuniit Qikiqtaalukmi Nunanga, qitiani ittuq pipkaitjutauyuq pitqhimik allatqiiyumik inuit ilitquhinginnik tamarmikmit pingahuuyunit avikturhimaninnginnit.  Inuit pitquhingit tammaqtailiyauyut atuliqtitauyullu inuknit Igloolikmiutanit nakuuqpiaqtumitlu havaangit Inirnikhat Katimayiinginnit unalu Isuma Productions-kunnit, inukmit-nanminiriyauyuq piksassuuliurniqmik havakvinga.  Pitjutigivlugu amihumut Qikiqtani Nunanganut, tamna nunanga haniani Igloolikmit attaqtuyuq talvunngauginnarialiklu, angunahuaqtingillu upalungaiyarhimayut pipkaigiamikni allatqiinguyunik aullaarahualirumik.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: manikhaut, urhuqluk, gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, akituvallaangittullu havik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Igloolik: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata