Iqaluit

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 6,184 (58pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 62° 10.4' N, Nunauyami Nalruyut: 92° 34.8' W
(2,090 km tununngani Aatuvamit)

Iqaluit, ittuq hivurani ittuq Qikiqtaalup Qikiqtanga, maligaliuqtiqarviutigiyauyuq Nunavunmut.  Tamna allatqiik nunallaat aullaqtiviutigiyauyuq titiqqiqiviuplunilu talvannga pipkaitjutauyurlu allatqiinginnik nutaanik hulitjutaqniit. 

Iqaluit qilamikpiaq inugiakhiliqpiaqtuq nuna, piqarhuni amigaittunik alianaqtunik nutaanik maniliurniqmut inuknutlu hulilukaarnikhanginnik.

Tamna nuna nungiyauyuq amigaittunut qangaraaluknitauyut aulahimaittutlu talvunnga nuutiqtiumatjutinik.  Iqalungmiutat angunahuaqtiit aullaarumayunut aullaaqtitainnarialgit Qaummaarviit Nunavunmi Utuqqanik Takuyagaqarvingani, pipkaiyuq amigaittunik Inuit hivulliqpaangit utuqqarnitanik nalvaarhiurviit, aallatqiinginniklu huratjanik unalu utuqqarnitanik nalvaarhiurviit takuinnarialik pihukkumi arlingnaqtumut Sylvia Grinnell Kuunganut unalu Nunavunmi Pulaarvinganut.  Tamna utuqqauyuq Soper Kuugaq, tikkuaqtauhimayut Kaanatamiutat Ilitquhingit Kuugat, unalu Katannilik Nunavunmi Pulaarvingit, ittuq uumunnga hivuraani, talvunngauginnarialiklu Iqalungmit.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: manikhaut, gold-nik, diamond-nik, unalu qablunaatitut taiyauyuq gemstones-mik.

 

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Iqaluit: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata