Kangirluraapik

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 820 (96pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 70° 29.4' N, Nunauyami Nalruyut: 68° 31.2' W
(2,820 km tununngani Aatuvamit)

Kangirluraapik ittuq uumani kivataani hinaa Qikiqtaalup Qikiqtangani  ilihimayauyuq Kangiqtugaapik unaluuniit “pinniqtunnuaq kangirhunnga”.  Kangirluraapik piqaqtuq amigaittunik arlinngaqtunik kingingnimik, piqaluyanik tuattuq kangirhuuyut tariuq qanirliyuktuq Barnes Hikuqaqtuq Mahayuittumik.  Tamna nunanga arlingnaqtut Nunanga qaiyut hilamut aliagiyamiknik, uyaramik hikumiklu mayuaqtut qaihimayut tamaat nunaryuaptiknit.

Amigaittut huratjat talvani, ukuninngalu nanuit, tuktut, tuugaliks, allatlu imarmiutat huratjat.  Angiyut imarmiutat Niginganiq Kaanatami Huratjaqarvingat, ittuq haniani Isabella Bay, angunahuaqtailitjutauyuq arviit Nayuqtauyut Uumayunut amihumik ikayuutauyuq allanut huratjanut talvanilu.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: urhuqyuaq kaasiliqlu, manikhaut, urhuqluk, gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, akituvallaangittullu havik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Kangirluraapik: Naqillugu Angikliyuumirumagukni
 

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata