Kimmirut

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 411 (93pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 62° 51.0' N, Nunauyami Nalruyut: 69° 52.8' W
(1,970 km tununngani Aatuvamit)

Kimmirut, ilihimayauyuq Lake Harbour-mik, nuna attiqtauyuq hanianit uyaqqamit inmat kingmitquqtut.  Tamna nunallaaq ittuq uumani hivuranganit hinaa Qikiqtaalup Qikiqtangani, Soper Kuukap paangani, tikkuaqtauhimayuq Kaanatamiutat Ilitquhingit Kuugaq.  Tamna kuugaq uunatqiyauyuq talvannganit nunauyurlu pinniqtunik allatqiinguyut nunami nauyut huratjanullu.  Katannilik Nunavunmi Pulaarvingit ilautjutauyuq Soper Kuukamut umuungalu Itijjagiaq Ingilraninnganut, 120 km ilitquhiuyuq nunakkut apqutigiyaa Iqalungmit Kimmirunmut.  Kimmirutim nakuuqpiaqtumik piliurninnga pulaarviuyuq pipkaitjutauyuq nakuuqpiaqtumik angunahuarnirmik qablunaaniklu angunahuaqtunik munaqtiuyut, aulahimaittullu naunaitkutauyut nunamit qablunaanit pulaarviuginnaqtut nunamut pulaaqtiuyut, qayaqtuqtunut, qayauyaqtunullu. 

Kimmirut ilihimayauyuq naunaitpiaqtunik qaffiuyut ayuitpiaqtut hanaugaliuyuktunik, atuqtut allatqiinguyunik amigaittuyullu uyaraknik nalvaaqtauyut talvani nunagiyauyumi.  Pinniqutiliuqtut pinniqutiliuliqpiaqtullu paqihimalirmata talvannga pinniqtunik uyaqqanik.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: manikhaut, gold-nik, diamond-nik, unalu qablunaatitut taiyauyuq gemstones-mik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Kimmirut: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata