Mittimatalik

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 1,315 (92pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 72° 40.8' N, Nunauyami Nalruyut: 77° 58.8' W
(3,040 km tununngani Aatuvamit)

Mittimatalik, ilihimayauyurlu Pond Inlet-mik, ittuq uumani tununnganitqiyauyuq Qikiqtaalup Qikiqtanganit avataanganillu takunnaqtuq arlingnaqtunik kingingniit hirmik auktuyuittumiklu.  Mittimatalik qablunaanik pulaaqtiqaqpiayuktuq tamainnit nunaryuarmit ilihimayauyurlu atauhiuyuq arlingnaqpiaqtuq nunallaaq tununngani.  Piqaqtuq allatqiinik hulilukaarnimik uuktuinarialik qanittunuangani ukunatut pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit mayuarlugilluuniit kingingningit, maniqqamilu hiniktarluni sikiirauyarlunilu uumani Sirmilik Kaanatami Pulaarvingani, tingmianik qunngiarlunilu uumani Tingmianik Manningillu Pivittailimalvinga Mittimataliup Qikiqtaanik, tariuqmilu qayaqtuqluni Tasiuyaqmi.  Qanittuq uiniq hinaa pikaitjutigiyaa atlatqiingittumik piinariaqarniq huratjanut ukunatut nanuit, tuugaliit, nattillu.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: urhuqyuaq kaasiliqlu, manikhaut, urhuqluk, gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, akituvallaangittullu havik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Mittimatalik: Naqillugu Angikliyuumirumagukni
 

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata