Pangnirtung

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 1,325 (94pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 66° 9.0' N, Nunauyami Nalruyut: 65° 43.2' W
(2,380 km tununngani Aatuvamit)

Pangnirtung ittuq uumani uataaniern Qikiqtaalup Qikiqtanga kuukap paangani uumani arlingnaqtunik kingingniit unalu tuattuq kangirhuuyut tariuq.  Pangnirtung pipkaitjutauyuq ingilraninnganut ilitariyauyumit Auyuittuq Kaanatami ittuq Pulaarvinga, pipkaitjutauyuq aallatqiinguyunik hulilukaarnaqtunik, pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit maniqqamilu hiniktarluni, sikiirauyarlunilu, pulaarlugillu tuattuq kangirhuuyut tariuq, mayurlugulu pulaarviup mayuruminaqtut kingingningit.  Qanittumi Pangnirtuumut, tamna Piskutinu Tunngavik Nunavunmi Pulaarvingit pipkaiyuq nakuuqpiaqtunik tangmaarvikhat tautugumayunut nunanganik pulaaqtunut aullaarumayunut utiryagumayut talvani.

Talvuunalu nunaup tautugumayuniq talvani, Pangnirtung ilihimayauyurlu nuvirhaqhimayut nivingautikhanik, piksaliurhimayangillu, atlatqiingittuniklu aanuraakhat.  Tatja piliqtut iqalukhiurniqmik Pangnirtuuqmi qangaraaluknitat aturuknaitaik qilaluraqhiuqninngaluanga qunngiaginnarialik Kekerten Nunavunmi Pulaarvinginni, tikinnaqtuq pingahunik ikaarnimik qayaqturumi Pangnirtuumit.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: manikhaut, gold-nik, unalu diamond-nik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Pangnirtung: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata