Qausuittuq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 229 (87pusantguyut Inuinnauyut))
Nunauyami Napayut: 74° 43.2' N, Nunauyami Nalruyut: 94° 59.4' W
(3,390 km tununngani Aatuvamit)

Ittuq uumani hivuraaniani hinaap Marruliqimi, Qausuittuq tugliuyuq tununnganiuqpiaqtuq nunagiyauyuq nunallaaq Kaanatami.  Qausuittuq attiqtauhimayuq uumannga HMS Resolute-mit, British-mit umiaq qinirhiayuugaluaq tammarhimayumik Franklin-kut umiaqtuqtunik, Inuktitutlu ilihimayauyuq Quaasuittuq, uuminngaluuniit “nuna qauyuittuq”. Piqaqtuq amigaittunik uumayut allatqiinik huratjat nunangani qaffiuyullu munariyauyut nunat piliurhimayut, ukuninngalu Tuktuliarviup Naqsanga Kaanatami Huratjaqarviuninnga, unalu Akpat unalu Seymour Qikiqtanga Tingmianik Manningillu Pivittailimalviingit.  Qausuittuum tununnganinnga pipkaitjutigiyaat angiyumik apqutikhanganik umiakkuqtunut uumunnga tununngani ittuq nunnguvianut nunaryuap naunaitkutinga nunaryuap kaimalvinganik uumunngalu Quttinirpaaq (qablunaatitut taiyauyuq Ellesmere Island-mik) Kaanatami ittuq Pulaarvinga.

Pipkaitjutautiuyut Nautqilimaittut Nalvaaqtauhunnguyut nunguhunnguyullu huratjat, nauttiat, hunavaluilluuniit nunanngani hapkuninnga piqaqtut: urhuqyuaq kaasiliqlu, manikhaut, urhuqluk, gold-nik, diamond-nik, nungukhuittut, akituvallaangittullu havik.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Qausuittuq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni
 

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata