Sanikiluaq

Naunaitkutaq Makpiraaq:
Avikturhimaninnga: Qikiqtaalukmi
Inuqaqtuq: 744 (95pusantguyut Inuinnauyut)
Nunauyami Napayut: 56° 32.4' N, Nunauyami Nalruyut: 79° 15.0' W
(1,260 km tununngani Aatuvamit)

Sanikiluaq ittuq uumani Qikiqtani Kangiqsualuup Iluani ittuq hivuraanilluangani ittuq nunallaaq Nunavunmi.  Tamna Qikiqtat angiyut qikiqtat atauttimiittut piqarunngnarhiyuq 1tausinik, 5hannauyut qikiqtat pipkaitjutauyut ivaturiyauyut Nayuqtauyut Uumayunut amigaittunut huratjanut tingmianut uluagulliinullu.

Sanikiluaq pipkaitjutautigiyaa allatqiinguyunik hilami hulilukaarnimik ukunatut tariumi qayaqturniq, qayauyarluni, pihuuyarluni mayuarlugilluuniit kingingningit mayuarlugilluuniit kingingningit, tamainni nunami sikiiraqniq, angunahuarniq, iqalukhiurniqmiklu.  Tingmianik qunngiaqturiami aliagiyauyuq angunahuaqtingillu upalungaiyarhimayut ingniqutilgit qainnat, qayaqturlunilu, sikiitukkullu aullaaqluni, unalu ukiuq tamaat tangmaaqluni tupimi iglumiluuniit.

Sanikiluaq ilihimayauyuq piliuyukkamik iviknit nuvirhakhimayut qattat hanaugaliuyuktullu Sanikiluaqmit tamainni nunaptikni allatqiinguqpiaqtunik hanaugaliuqniq talvannga utkuhikhanganit.

Inuit Amihuuningit Naunaitkutaq - Sanikiluaq: Naqillugu Angikliyuumirumagukni

Inuqaqtuq Naunaitkutingit pihimayuq Inuknik Naunaiyainiq Kaanata 2006mi Naunaiyarmata