Pitquyauninnganut

Nunavut Parnainirmut Katimayiingit  havakviuyuq Inuit Kavamanganit piliurhimayuq avaliittuq timiqutigiyauyut havaangit munariyangillu piliurhimayuq titiraqhimayumi Nunavunmi Nunataarutit Angirutinga (NLCA), Titiraqhimaninnga 11, Nunanganik Aturniq Ihumaliurniq.

Pitquyauninnga tuglianik munariniqaqtuq katimayiuyut piqaqtut atlamik  pilaarutiqaqtumik ihumaliuqtiuyuniklu tammaqtailiniq titiraqhimayumi NLCA-mit. Tamna NPC uqaqatigivaktuq kavamatkunnut, Inuit timiqutigiyauyunut amigaittunutlu atlat timiqutigiyauyut kihimi Pitquyauninnga munariyakhaa kingulliqpaamik ihumaliuqtukhaq qanuqtut nunanganik aturninnganik havaakhat piliuqtauniaqqat  qanuqlu havaakhat munariniaqqaa nuna Nunavunmi. Talvannga ihumaliurutingit piliuqqata tuyuqtauyut Kavamatkunut angiriamiknik Ilaliutiyugullu Nunavut Tunngavinga RIA-tkulu angirutimut havaamilu.

Tuglianik munarininnga havaanga ilauyunik piqaqtugut tikkuaqtauhimayut Nunavut Tunngavitkunnit, pingahuuyunit Avikturhimayunit Inuit Katimayiinginnit, Kanatap Kavamanganit unalu Nunavut Kavamangat.

Nunavut Parnainirmut Katimayiingit  akhuuqtumik maligalik titiraqhimayuq Nunavunmi Nunataarutit Angirutinga piliuriami atuliqtitaugiami nunanganik aturninnga havaakhangit munariyanginnik naunaiyaigiamilu ikayuutikhangit piliurninnganiklu