Tununngani Qikiqtaalup Nunaani Nunanganik Aturninnga Havaakhaq

Tamna Tununngani Qikiqtaalup Nunaani Nunanganik Aturninnga Havaakhanga angiqtauyuq  June 2000mi. Pipkaitjutigiyuq ihumaliurhimayuq qanuriliurninnga nunamut maniliurutinganullu aturninnga uumani Tununngani Qikiqtaalup Ihumaliurniqmut Avikturhimaninnga. Iniqhimayuq ublumimut aatjikutaanik titiraq havaakhap takuinarialik hamani.

Tamna Tununngani Qikiqtaalup Ihumaliurniqmut Avikturhimaninnga

Tamna Tununngani Qikiqtaalup Ihumaliurniqmut Avikturhimaninnga ittuq triangular nuna Ukiuqtaqtumi Qikiqtangit, ittuq 1.5 milliat kikkariktumik kilamiitamik.  Amihut inuit uumannga Tununngani Qikiqtaalup nunanngani nunagiyat tallimani haamlagiyaat Qausuittuq, Ausuittuq, Ikpiaryuk, Mittimatalik Kangirlurapikmilu.

Angiyut Ihumaliurniqmut Piyut

Tamna Tununngani Qikiqtaalup Nunaani Nunanganik Aturninnga Havaanga havaariyaat angiyunik piyut ukunanik;

 • An’nguhiqiitkut Kavamatkunni Atuqningit 
 • Nungulaittuliriniqmut Nunangit Pulaarvingillu
 • Imakkut Nunakkullu Ingilrayaaq
 • Uyarakhiuqniq Qinirhianiqlu Piliurninnga 
 • Urhuqyuaq Kaasiliiiniklu Qinirhianiq Piliurninngalu 
 • Pulaarniq
 • Ihivriuqniq
 • Atanniqtuitjutiqarniq Hapimmiqtuiniqlu
 • Pitquhiniqmullu Ikayuutit
 • Angikliyuumiqtuq Nanminiriyanginnik Avatinganiklu Munariniq 
 • Halummarhiniq munariniqlu Iqqakuurvinginnik

Havaakhamut Tukhirutit uumani Tununngani Qikiqtaalup Nunaani

Tamaita Havaakhamut Tukhirutit uumani Tununngani Qikiqtaalup Ihumaliurniqmut Avikturhimaninnga ihariagiyut laisimik angirutimikluuniit ukunanit Nunanganik Aturninnga angirutauyut timiqutigiyangit ihivriuqtauyukhat NPC-kunnit angirutikhanganik NBRLUP-kunnut. 

Imaatut, havaakhamik tukhiurutimik naunaiqtitauniaquq maligiami NBRLUP-mut NPC-kut ihumagigumigu qanuritaakhaanik havaakhaq ihumagiyauyut ukunannga, ihuarumilu ukunannga, ilumuurutingit NBRLUP-mut. 

Pitquyauyut tuniniaqtaa pipkaitjutinganik kitunikluuniit pitquyauninnganik ihuaqtumut nunanganik aturninnganik pipkaitjutauyut timiqutigiyauyunut. 

Ihumagiyaukpat havaakhamik tukhiurutimik maliktaa uumunnga nunanganik aturninnganik ihumaliurut, Pitquyauyut tuniniaqtaalu havaakhamik tukhiurutimik, pitjutininnganik pitquyauninnganiklu, Nunavut Kanogilivalianikot Elittohailioplotik Katimayiinginnut ihivriuriamiknik, kihimi havaakhamik tukhiurutimik pittailikpat ihivriurutinganit malikhugu Naunaitkuta 12-1 NLCA-mit.