Kivalliqmi Nunanganik Aturninnga Havaakhaq

Kivalliqmi Nunanganik Aturninnga Havaakhaqi Angiqtauhimayuq June 2000i. Pipkaitjutigiyuq ihumaliurnimik nunanganut ikayuutinginniklu aturninnganik Kivalliqmi Ihumaliuruti mik Nunannganik. Iniqhimayuq aatjikutaanik titiraq Ihumaliurutinganik takuinnarialik hamani.

Kivalliqmi Ihumaliurutimik Nunannganik

Kivalliqmi Ihumaliurutimik Nunannganik takunnaqtuq hamani. Amigaittut inuit kivalliqmi nunagiyaat 7nguyut haamlauyut ukunani Arviat, Qamaniittuaq, Igluluaryuk, Salliq, Kangirliniq, Nauyaat, Tikiraryuaqlu.

Angiyut Ihumaliurniqmut Piyut

Kivalliqmi Nunannganik Aturninnganik Ihumaliurui havaariyaat angiyunik piyut ukunanik;

  • Nunangani Aturninngat Inuknullu Piyunnautinga
  • Avatiiganik Hukhaungiqtailiniq Huratjaniklu Nungulaittuliriniq
  • Uyaranik Urhuqyuanik Kaasiliiniklu Qinirhianiq Piliurninnga
  • Pitquhinnganik Ikayuutaut 
  • Ingilraniq Avikturhimaniqmullu Napatjutingit
  • Ayurnaqtunik Ihivriuqniq 
  • Angikliyuumiqtuq Nanminiriyanginnik Avatinganiklu Munariniq
  • Halummarhiniq munariniqlu Iqqakuurvinginnik 

Havaakhamut Tukhirutit uumani Kivalliqmi Ihumaliurutimik Nunannganik 

Tamaita Havaakhamut Tukhirutit uumani Kivalliqmi Ihumaliurutimik Nunannganik ihariagiyut laisimik angirutimikluuniit ukunanit Nunanganik Aturninnga angirutauyut timiqutigiyangit ihivriuqtauyukhat NPC-kunnit angirutikhanganik KRLUP-kunnut. 

Imaatut, havaakhamik tukhiurutimik naunaiqtitauniaquq maligiami KRLUP NPC-kut ihumagumitkut  ihumagiyauyut ukunannga, ihuarumilu ukunannga, ilumuurutingit NBRLUP-kunnut. 

Pitquyauyut tuniniaqtaa pipkaitjutinganik kitunikluuniit pitquyauninnganik ihuaqtumut nunanganik aturninnganik pipkaitjutauyut timiqutigiyauyunut.

Ihumagiyaukpat havaakhamik tukhiurutimik maliktaa uumunnga nunanganik aturninnga havaakhaq, Pitquyauyut tuniniaqtaalu havaakhamik tukhiurutimik, pitjutininnganik pitquyauninnganiklu, Nunavut Kanogilivalianikot Elittohailioplotik Katimayiinginnut ihivriuriamiknik, kihimi havaakhamik tukhiurutimik pittailikpat ihivriurutinganit malikhugu Naunaitkuta 12-1 NLCA-mit.